Položek: 0 0 Kč

Základní pokyny pro bezpečné používání nájezdů a ramp Metalmec

 

Dodržování všech pokynů výrobce je zásadní pro bezpečné užívání nájezdů a ramp. V tomto krátkém článků jsme se pokusili sumarizovat ta nejdůležitější pravidla platná jak pro lehké hobby nájezdy tak pro těžké profesionální rampy a nájezdy.

1. Respektujte informace o povoleném zatížení na štítku na boku nájezdu.

Co je zde uvedeno?

  • Gewicht je Rampe - hmotnost nájezdu nebo rampy
  • Tragraft Einzeln - nosnost jednotlivého nájezdu
  • Tragkraft Paar - nosnost dvou nájezdů v páru.
  • MindestBreite der Reifen/ Kette - minimální povolená šířka pojezdového kola nebo pásu
  • Tragkraft -  se uvádí v případě rampy, tedy jednotlivého kusu

štítek

Důležité: Zmenšení rozvoru X (vzdálenost přední a zadní osy vozidla nebo délka pásu), vždy znamená zvětšení bodového zatížení a tím i snížení povolené nosnosti nájezdu nebo rampy.

rozvor.png

2. Bezpečnostní pokyny při nájezdu a sjezdu.

Pro bezpečné a správné umístění rampy musí být ložná plocha rovnoběžná se zemí a neměla by mít mít žádný sklon. Nakládané vozidlo musí mít vypnutý motor, zařazený rychlostní stupeň, zataženou ruční brzdu a kola zablokována klíny nebo jinými předměty se stejným účinkem. Rampy umístěte vzájemně rovnoběžně a v pravém úhlu ke korbě nákladního vozu. Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi rampami odpovídá rozchodu vozidla.

rozchod

Před zahájením nájezdu správně určete dráhu nájezdu. Nekorigujte stopu za jízdy, jinak může dojít k nestabilitě s rizikem zranění osob a škod na majetku, jakož i nebezpečím pádu, uklouznutí nebo převrácení.Stejné riziko vzniká při jízdě po okrajích rampy s koly nebo housenkovými pásy. Jezděte vždy středem nájezdu!

nájezd 1nájezd 2

Je přísně zakázáno podepírat výrobky (rampy a nájezdy) jakýmkoliv typem podpěry pro zvýšení jejich únosnosti.

Prudké brzdění nebo zrychlování běhe nájezdu a sjezdu je zakázáno, protože to může způsobit nestabilitu během používání s následkem poškození majetku nebo zranění osob.Jízda rychlostí vyšší než 0,12 km/h je zakázána.

Jízda  s ocelovými pásy a válečky po hliníkových nájezdech je zakázána, pokud nebyly výrobcem upraveny speciálním vybavením (např. v případě ramp vybavených pryžovými pásy), a tedy připravených pro průjezd vozidel s válci nebo pásových vozidel s ocelovými pásy. Doporučuje se udržovat válce nebo pásy vozidla neustále čisté, aby se zlepšila adheze mezi vozidly a rampou.

Vjíždění na rampu s vozidly, jejichž kola nebo pásy jsou špinavé, je zakázáno, aby nedošlo k poškození dráhy. Zejména se vyvarujte zaklíněných kamenů nebo úlomků zachycených v pneumatikách nebo pásech.

Jízda/chůze po rampách, jejichž jízdní nebo pěší plochy jsou znečištěné olejem nebo mazivem, je zakázána.

Při použití ramp je třeba vzít v úvahu rozložení zatížení na nápravy hnacího vozidla. Těžší osa vozidla  musí být vždy výše. Na spodní straně musí být nástroj nástroj, který dokáže stabilizovat vozidlo. Nikdy nájezdy nepoužívejte k přemostění!

přejezdsjezd.jpg

3. Způsoby upevňování nájezdu na ložnou plochu

Nájezd nebo rampu upevněte k nakládací plošině pomocí některého z doporučených kotevních systémů. Ujistěte se, že hlava rampy spočívá na ložné ploše celou svou plochou.

zajištění 1zajištění 2najezd-zajistěni-pro-M140-150.jpg

 čep

4. Osobní ochranné pracovní prostředky

Při práci a manipulaci vždy používejte následující osobní ochranné pomůcky:

  • silné kožené rukavice
  • ochrannou obuv s bezpečnostní špičkou
  • pracovní oděv
  • ochranný obličejový štít

oopp

Podrobný návod pro nájezdy kategorie hobby > Návod

Podrobný návod pro nájezdy kategorie profi > Návod2